K3. Katsu Chicken with French Fries

K3. Katsu Chicken with French Fries

Deep fried chicken cutlet, French fries with katsu sauce.

    $9.25